מדיניות פרטיות


פורטל עורך דין ועוד


http://www.Lawdinet.co.il


מדיניות הפרטיות


פורטל עורך דין ועוד מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים/המשתמשים בפורטל המופעל תחת הדומיין www.Lawdinet.co.il (להלן: "הפורטל") ומגביל את השימוש במידע אשר מתקבל באמצעות הפורטל.


התנאים המפורטים להלן, מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בפורטל, האופן שבו נעשה שימוש במידע, הנמסר במסגרת הפורטל על-ידי המשתמשים או נאסף בעת השימוש בפורטל.


 


מסירת פרטים אישיים


עם הפניה לעורך דין, יידרשו המשתמשים בפורטל למסור מידע אישי לרבות שם ופרטי התקשרות (טלפון, כתובת דואר אלקטרוני). אי מילוי הפרטים הנדרשים בשדות הרלבנטיים בטופס הפניה, אשר יסומנו בהדגשה, לא יאפשר את משלוח טופס הפנייה לעורך דין.


 


כל פניה תועבר לשני עורכי דין או שלושה עורכי דין לפי בחירת הגולש. מובהר כי הפרטים המופיעים בפניה יועברו לעורכי דין לצורך בירור וטיפול בפנייתו ולמטרה זו בלבד. 


 


השימוש במידע


בעת השימוש בפורטל, ייתכן ויצטבר מידע על ידי הפורטל בנוגע לגולשים ו/או המשתמשים.
השימוש במידע זה, ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, בשל המטרות המפורטות להלן:  • לצורך יצירת קשר ע"י עורך דין עם הגולש במסגרת הפעילות ו/או לצורך טיפול/בירור הנוגע לפנייתו.

  • במטרה לאפשר לגלוש ו/או המשתמש להשתמש בשירותי הפורטל והתכנים המוצעים בו, לרבות פניה לעורך דין.
  • הנהלת הפורטל רשאית לשלוח מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בנוגע לשירותים הניתנים בפורטל והגולש מאשר בזאת את הסכמתו לשימוש זה בפרטי הקשר המצויינים בפניה.

 


מסירת מידע לצד ג'


הנהלת הפורטל לא תעביר לצד ג' כלשהו את פרטי הגולש לרבות כל מידע  שנאסף ביחס אליו במהלך שימושו בפורטל, לרבות כל מידע המצויין בפניית הגולש לעורך דין או להנהלת הפורטל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנהלת הפורטל תהיה רשאית להעביר את פרטיו האישיים של הגולש לצדי ג' כלשהם במקרים שלהלן:  • במקרה בו גולש יפעל שלא על פי תקנון הפורטל ו/או יפר את תנאי  השימוש בו.
  • במקרה בו הגולש יבצע באמצעות הפורטל, או בקשר אליו, כל פעולה אשר עלולה להתפרש כמנוגדת לחוק, או ניסיון לבצע פעולה כזו.
  • במקרה בו תקבל הנהלת הפורטל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הגולש או המידע בנוגע אליו לצד ג'.
  • במקרה הנוגע למחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים , אם יהיו, בין הפורטל לגולש.
  • בכל מקרה בו תחליט הנהלת הפורטל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדית, כי מסירת המידע לצד ג' כלשהו הכרחית על מנת למנוע נזק חמור לגולש, גופו או רכושו, או לגופו או רכושו של צד ג'.
  • בכל מקרה אחר בו ניתנה הסכמת הגולש במפורש ומראש למסירת המידע.

הוראות סעיף זה אינן מקנות זכויות לצד שלישי כלשהו לדרוש מהנהלת הפורטל לקבל מידע והן לא תחשבנה כחוזה לטובת צד שלישי.


 


אם הנהלת הפורטל תחליט למזג את הפורטל עם פעילותו של צד שלישי או להעביר את פעילות הפורטל לצד שלישי – יועבר למסגרת הארגונית החדשה העתק מן המידע שנמסר במסגרת השימוש בפורטל או כל מידע סטטיסטי, ובלבד שמסגרת זו תקבל על עצמה כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


 


Cookies
במסגרת פעילות הפורטל, ייתכן ונעשה שימוש ב'עוגיות' (
Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי תוכנת הפורטל. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן ייסגר ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש.
ה-
Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הגולש, משך ההשהיה בפורטל, המקום ממנו הגיע הגולש אל הפורטל ועוד. המידע ב- Cookies הינו חסוי והנהלת הפורטל נוקטת בכללי זהירות מקובלים באמצעות ספקי המחשוב שלה, על מנת להבטיח שהמידע שהתקבל בפורטל לא יגיע לצד ג', אולם אין באפשרותה להתחייב או להבטיח כי הדבר לא יקרה, ובמקרה כזה לא תהיה להנהלת הפורטל כל אחריות בנדון.


יש לציין כי קיימת אפשרות להימנע מקבלת עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשב. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ניתן למחוק את העוגיות במחשבך בכל עת. 


אבטחת מידע


הפורטל פועל ליישום מערכות אבטחת מידע באמצעות ספקי המחשוב שלו. מערכות אלו אומנם מצמצמות את הסיכוי לחדירה לא מורשית לפורטל ו/או למחשבי הפורטל אולם אין הם מהווים חסימה מוחלטת לחלוטין.


מסיבה זו, אין באפשרותו של הפורטל להתחייב בפני הגולש כי השימוש בפורטל יהיה חסין באופן מלא ומוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי חוקית ובלתי מורשית למידע המאוחסן בשרתי הפורטל. 


כללי


הנהלת פורטל עורך דין ועוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להתאים את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.


 


לבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקוה סמכות בלעדית וייחודית לדון בכל סכסוך כנגד הנהלת הפורטל בקשר למדיניות זו ו/או הנובע ממנה.