Search  
Saturday, October 31, 2020 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים »  דיני מיסים, מיסוי בינלאומי ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני מיסים Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, December 01, 2006

 

             (תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ב')

  

                                                       מאת: אריה ליבוביץ, עו"ד[1]

ברשימה זו שהינה השניה בסדרת הרשימות בנושא הורשת מקרקעין וחלוקת עיזבון, נסקור בקצרה (ממש) את סעיף הפטור הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין לעניין הורשת מקרקעין, את הכללים הקבועים בו ואת האופן בו פירשה אותו הפסיקה.

נושא הפטור בהורשה, הוסדר על ידי המחוקק בסעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין הקובע כדלקמן:

" הורשה איננה מכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה. "

וכן לאחריו בסעיף 5(ג) לחוק האמור הקובע כדלקמן:

"(ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4.

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26 ו-37.

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 76, 90א ו-91 ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים.

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.

לענין זה, "חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" - החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור. "

אנו רואים שהכלל הפשוט אותו קובע סעיף 4 לעיל הינו כי הורשה אינה מכירה, אינה עסקה ולכן לא חייבת במס ומכאן שגם אינה חייבת בדיווח – אין אירוע מס. המחוקק למעשה איפשר את כניסת נעלי היורש בתוך נעלי המוריש עד למועד בו תימכר הירושה. אלא שנוצרה בעיה, אימתי תם הליך הירושה? המחוקק קבע שמכירת הנכס לצד שלישי בידי מנהל העיזבון אינה חלק מהליך ההורשה עליו ביקש המחוקק להגן במסגרת הפטור[2].  אינה חלק מהליך ההורשה.

עוד יש להבחין בהגבלה נוספת אותה הכניס המחוקק בסעיף 5(ג)(4) המובא לעיל. מחד קובע המחוקק כי חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים כמובן שאיננה מכירה. מאידך קבע המחוקק כי לא ניתן להקל על ביצוע החלוקה באמצעות הבאת כספים או נכסים מחוץ לנכסי העיזבון כדי לשפות יורש כזה או אחר; חלוקת נכסי העיזבון נעשית בין היורשים רק בהתאם לנכסי העיזבון וללא תוספת נכסים/כספים חיצוניים. היה ונעשה שימוש בכספים/נכסים מחוץ לנכסי העיזבון, הרי שהחלק שניתן בתמורה לנכס/כספים אלחו יחשב כאילו נמכר ולא יראו אותו כמי שחוסה תחת הפטור הקבוע להליך הורשה.

כתוצאה מהרואות אלו שסקרנו לעיל הר שלדוגמא, מוריש שהוריש לשני בניו 2את דירתו ועתה כ"א מהם הבעילים של מחצית הדירה, עשוי להביאם לכך שלשם מימוש שווי העיזבון יהא עליהם למכור את חלקם בדירה בכפוף לחיוב במס (לדוגמא הם כבר מכרו דירת מגורים אחת השנה). במאמרינו הבא נתחיל לבחון את הפתרונות לבעיה זו. 

 

[1] עו"ד, עוסק במיסוי בינלאומי (כולל הקמת חברות זרות) מיסוי נאמנויות (והקמתן), מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף תכנון מס בצוואות וירושת, הכל לרבות הלבנת הון, מיסוי יהלומנים, מיזמי אינטרנט, מיסוי ענף ההי-טק, רילוקיישן (Relocation) של יחידים וחברות ועוד.

מחבר הספרים: "אמנות מס - 111 טבלאות השוואה של אמנות המס של ישראל"; אנציקלופדיית אמנות מס כרך ב' (עם אלתר); '"חוק מס הבולים" (עם שרון); "מיסוי נאמנויות" (עם אלתר); סדרת ספרי מס ערך מוסף (עם שרון); בעל מדור קבוע: לתכנוני מס בירחון "ידע למידע". בעל מדור קבוע בעיתון "ליצואן" של מכון היצוא הישראלי, מחברם של עשרות פרסומים בירחונים מקצועיים, בעיתונות הכתובה ובאתרי אינטרנט; מרצה בלשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון ומכון היצוא הישראלי. חבר ועדות המיסים, המכס והמע"מ בלשכת עורכי הדין.
 
 [2] חקיקה זו של סעיף 5(ג) לחוק  בוצעה במענה לפסיקת בית המשפט לפיה מכירה בידי מנהל עיזבון כלולה במסגרת הליך ההורשה המזכה בפטור. לפסיקת בית המשפט ראו: ע.א. 499/85, עזבון מנוחה אהובה שפייר נ' מנהל מס שבח חיפה. מיסים ד/5 (אוקטובר 1990) עמ' ה-1.

Previous Page | Next Page
      
 דיני מיסים- אינדקס נושאים Minimize
  
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement