צור קשר ועו"ד יתקשר אליך ! Minimize
שמך:*
טלפון ליצירת קשר:*
כתובת המייל שלך:*
ישוב מגורים:*
מעוניין בתיאום פגישה בתשלום:*
תיאור הפניה:*
Send

  
 מאמרים בדיני עבודה Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Wednesday, February 14, 2007

 

זכויות נשים בהריון-בזמן ההריון, בזמן חופשת הלידה ולאחריה

                                                                         מאת: עו"ד איריס אלמוג

 

חוק עבודת נשים, מגדיר את זכויותיה של אשה בהריון, לפני ההריון, במהלך חופשת הלידה ולאחריה.

הנקודות מתייחסות לשלושת המצבים לפי הסדר.

המאמר נכתב לפני כניסתו לתוקף של תיקון לחוק עבודת נשים, והאמור בו מחוייב בשינויים בהתאם לתיקון בחוק. לעיון בתיקון לחוק לחץ כאן

 

א .זכויות בזמן ההריון ולפני הלידה

 

האם חלה חובה ליידע את המעביד על ההריון?

 

בחוק אין חובה ליידע את המעביד על ההריון אלא יש התייחסות לפיה בחודש החמישי על העובדת להודיע על הריונה למעביד וזאת לא כחובה אלא על מנת להגן עליה שכן ממועד זה אסור למעביד להעסיקה בשעות נוספות, בעבודה לילה, או בימי המנוחה השבועית.

 

ואולם, לידיעת המעביד יכולות להיות השלכות לגבי זכויותיה של העובדת לגבי פיטורים או פגיעה בהיקף משרתה. חוק עבודת נשים קובע מגבלות ואיסורים לגבי פיטורי אשה בהריון שעבדה לפחות חצי שנה או פגיעה בהיקף משרתה באופן שמקטין הכנסתה אך ורק אם הפיטורים או הפגיעה בשכר נגרמו עקב ההריון.

 

מעביד המבקש לנקוט בצעדים אלה, צריך לבקש היתר משר העבודה. ההיתר יינתן אם המעביד יוכיח כי אין קשר לבין הפגיעה או הפיטורים לבין ההריון.

 

מעביד שיוכיח כי לא ידע על ההריון (כי העובדת לא יידעה אותו)- יקבל היתר, כך שיש חשיבות לידיעת המעביד על ההריון.

 

מצד שני, עובדת שתיידע את המעביד לפני שחלפה חצי שנה לעבודתה, אינה מוגנת מכח חוק עבודת נשים מפני פיטורים או פגיעה בשכרה, כך שניתן לפטרה בכלל ללא צורך בהיתר!

 

ואולם- כאן חשוב לדעת על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אשר אוסר על הפליית אשה בהריון. כלומר, עובדת שלא מלאו חצי שנה לעבודתה ופוטרה, ואינה מוגנת על ידי חוק עבודת נשים, יכולה לתבוע על הפליה מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שם ניתן לתבוע נזק לא ממוני של עשרות אלפי ₪.

 

 

מצב רפואי בזמן ההריון או מצב של שמירת הריון

עובדת רשאית להעדר מהעבודה בחודשי הריונה אם רופא אישר בכתב כי מצבה בזמן ההריון מחייב זאת.

 

בתקופה זו לא זכאית העובדת לשכר אך נחשבת כוותק לצורך חישוב הזכויות אצל המעביד.

 

גמלת שמירת הריון

עובדת עשויה להיות זכאית לגמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי אם היא עומדת בתנאים הקבועים בחוק:

א. נעדרה לפחות 30 ימים בשל מצב רפואי המסכן אותה ואת עוברה.

 

פיקוח רפואי במהלך ההריון:

 

עובדת רשאית להעדר מהעבודה, ללא ניכוי מהשכר לשם פיקוח רפואי או בדיקות רפואות שגרתיות:

מי שעובדת יותר מארבע שעות ביום ובתנאי שעובדת שבוע עבודה מלא- רשאית להעדר עד 40 שעות בחודש עבודה.

מי שעובדת עד ארבע שעות ביום רשאית להיעדר עד 20 שעות במשך חודשי הריונה.

 

הפלה

 

עובדת שהפילה רשאית להעדר מהעבודה במשך שבוע לאחר ההפלה, או ככל שאישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב היעדרות ממושכת יותר, אך לא יותר מ- 6 שבועות לאחר ההפלה.

תקופת היעדרות זו נחשבת כהעדרות מפאת מחלה- ולכם בזמן ההיעדרות זכאית העובדת לתשלום דמי מחלה מהמעביד.

 

עבודת לילה ועבודות מסוכנות

 

אסור להעביד עובדת בהריון בהליך ייצור של חומרים כמפורט בחוק עבודת נשים.

אסור להעביד עובדת בהריון בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה  מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

אסור להעביד עובדת בהריון בחשיפה, במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית למנת חשיפה שות ערך ממקורות קרינה פנימיים או חיצוניים לפי המגבלות בחוק עבודת נשים.

 

הוראות לענין עובדת מניקה-

 

חל איסור על העבדת עובדת מניקה בחשיפה לחומרים מסויימים המפורטים בחוק עבודת נשים.

 

הוראות כלליות ביחס לעבודות מסוכנות

 

עובדות המועסקות בעבודות מסכנות, חייבות להודיע למעביד מיד כשנודע להן, על היותן מניקות ולמסור הצהרה בכתב. המעביד חייב לקיים מדידה ופיקוח על רמות הקרינה והחשיפה שאליה חשופה העובדת ולהקטינן ככל שניתן. על המעביד למצוא לעובדת שחל איסור על העסקתה, עבודה חלופית מתאימה.

 

 

הגנה מפני עבודה חריגה (שעות נוספות, מנוחה שבועית או עבודת לילה)


אסור למעביד להעביד עובדת, שהוא יודע שהיא בהריון, מהחודש החמישי להריונה, במנוחה השבועית (שישי שבת וחגים), וכן גם בשעות נוספות- אל אם העובדת הסכימה להעבדתה בשעות נוספות ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופאי מומחה ביילוד וגניקולוגיה, שאין מניעה להעבידה בשעות נוספות ובכפוף לתנאי האישור.

 

הפריה חוץ גופית וטיפולי פוריות לעובד

עובדת העוברת טיפול הפריה חוץ גופית, רשאית להיעדר מעבודתה אם אישר בכתב הרופא המטפל שהטיפול מחייב זאת ובלבד שהעובדת הודיעה על כך למעבידה מראש.

משך ההיעדרות-

במקום שבוע עובדים 5 ימים בשבוע- 16 שעות לכל סדרת טיפול

במקום שבו עובדים 6 ימים בשבוע- 20 ימים לכל סדרת טיפול

ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפול בשנה.

 

זכאות לדמי מחלה-

בתקופת ההיעדרות להפריה חוץ גופית לעובדת ולטיפולי פוריות בעובד- כדין היעדרות מפאת מחלה- ולכן בזמן ההיעדרות זכאים לתשלום די מחלה מהמעביד.

 

 

 

 

 

הגבלת פיטורים ואיסור פגיעה בהיקף משרה- הגבלה יחסית (כפופה למתן היתר)

 

עובדת שעבדה אצל המעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, והיא בהריון, חלים איסורים הן על פיטוריה והן על פגיעה בהיקף משרתה באופן העלול להפחית את הכנסתה, אלא אם ניתן היתר משר העבודה.

 

איסורים אלה קיימים אם המעביד לא ידע על ההריון.

 

פיטורים אסורים ייחשבו גם סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, וגם הפסקה זמנית של עבודתה שהיא עובדת קבלן כח אדם.

 

בקשת ההיתר תבדק על ידי מי ששר התמ"ת הסמיך לכך, ואשר ישקול אם יש הצדקה לתת היתר או לא.

 

על שר העבודה לקיים שימוע ולתת הזדמנות לעובדת להשמיע את טענותיה, ולהתייצב לדיון במשרד התמ"ת.

 

בכל מקרה החוק אינו מאפשר מתן היתר, כאשר נמצא קשר בין הפיטורים או בין הפגיעה לבין ההריון.

 

 

אם כבר הוחלט לתת היתר לפיטורי עובדת בהריון או לפגיעה בהיקף המשרה, באופן העלול לפגוע בהכנסה, ההיתר יינתן רק ממועד ההחלטה על הפיטורים ואילך, אלא אם היו נסיבות מיוחדות המצדיקות שתחולת ההיתר תהיה עוד טרם מועד ההחלטה.

 

 

ב .זכויות בזמן הלידה

 

 

חופשת לידה-

אשה זכאית לחופשת לידה בת 12 שבועות לפחות סמוך ללידה.

עד ששה שבועות ניתן לקחת לפני הלידה.

 

התנאים לדמי לידה-

אם עבדה העובדת 10 מתוך 12 חודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב ההריון, או 15 מתוך 22 החודשים שקדמו להפסקת העבודה, גם אם לא היו ברציפות.

 

דמי לידה-

העובדת מקבלת את דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומי. במהלך תקופת חופשת הלידה, אסור על המעביד להעביד את העובדת.

חשוב לדעת- אם העובדת זכאית לדמי לידה- המעביד חייב להמשיך ולהפריש עבורה תשלומים לקופת גמל, אם הפריש בעבר.

 

וותק חופשת לידה

חופשת הלידה מובאת בחשבון לצורך חישוב זכויות הוותק אצל המעביד (למשל לצורך פיצויי פיטורים).

 

 

 

 

 

 

ג. זכויות לאחר סיום חופשת הלידה או החזרה מחופשת הלידה

 

 

שעת הנקה או טיפול בילד לאחר חופשת הלידה-

עובדת במשרה מלאה שחזרה לעבוד בתום חופשת לידה רשאית להיעדר שעה ביום במשך ארבעה חודשים כשלא ניתן לנכות משכרה שעות אלה, בתנאי שהעובדת מועסקת במשרה מלאה.

 

 

הארכת חופשת הלידה מעבר ל- 12 שבועות:

 

  1. אם נולד יותר מילד אחד, ניתן להאריך את חופשת הלידה בשבועיים עבור כל ילד נוסף לאחר הילד הראשון.
  2. אם במהלך חופשת הלידה האם מאושפזת שבועיים לפחות או שהתינוק מאושפז שבועיים לפחות, ניתן להאריך את חופשת הלידה כימי האשפוז, ובלבד שהתקופה המורכת עבור אשפוז לכל אחד או שניהם יחד לא תעלה על 4 שבועות.
  3. אם הילד מאושפז במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על 12 שבועות אפשרית הארכת חופשת הלידה ב- 4 שבועות בנוסף להארכות האחרות

 

 

קיצור חופשת הלידה

 

לאחר 3 שבועות מתום הלידה, אפשרי במקרה שהיילוד אינו בחיים, וזאת בהסכמת העובדת עם אישור רופא לשובה מעבודה.

 

חופשת לידה לגבר-

גבר רשאי לצאת לחופשת לידה חלקית, מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, במקום אשתו, אם אשתו זכאית לחופשה לידה וויתרה בכתב על זכותה זו וחזרה לעבוד.

 

חופשת לידה באימוץ או פונדקאות

הורה מאמץ זכאי לחופשת לידה וכך גם הוראה שקבל ילד מאם פונדקאית.

 

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 

אם עובדת עבדה 24 חודשים לפחות עד לתחילת הלידה רשאית לצאת לאחר הלידה מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, לחופשה ללא תשלום.

משך החופשה הינו רבע ממספר החודשים שעבדה אצל המעביד או באותו מקום העבודה אך לא יותר מ- 12 חודשים.

החופשה אינה מזכה את העובדת בתשלום כלשהו, ואינה נחשבת כזכויות וותק.

 

 

חופשה ללא תשלום לעובד

עובד זכאי לצאת לחופשה ללא תשלום החל מהשבוע השביעי שלאחר הלידה, אם הוא עבד לפחות אצל המעביד 24 חודשים לפני הלידה, בתנאי ש- 1. בת הזוג עבדה לפחות 6 חדשים לפני הלידה, ואינה מנצלת חופשה זו במקביל אליו. 2. הילד נמצא החזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי בשל נכות או מחלה של בת זוגו.

 

 

 

 

 

איסור פיטורים לאחר חופשת לידה-  ללא היתר משר העבודה

 

חל איסור מוחלט לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה, וזאת הן בתקופות חופשת הלידה, והן ב- 45 הימים שלאחר חופשת הלידה. היום תלויה ועומדת הצעת חוק שמבקשת להאריך את התקופה האסורה ב- 60 ימים.

 

האיסור כולל גם איסור לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך התקופה של 45 יום. כלומר הודעה מוקדמת היא נוספת ל- 45 ימים.

 

איסור מוחלט- בפיטורי עובדת שילדה וטרם שבה לעבודה מחמת מצבה הרפואי (גם לא ניתן לפטר על ידי היתר)

 

חל איסור לפטר עובדת שילדה, אך טרם שבה לעבודה מחמת מצבה הרפואי בעקבות הלידה בתקופות היעדרותה, ככל שאינה עולה על 6 חודשים וב- 45 הימים שלאחר תום התקופה.

 

האיסור הוא מוחלט במובן שאין כל אפשרות להתיר את הפיטורים, אפילו לא על ידי בקשה להיתר משר העבודה.

 

 

זכויות מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה- איסור הפליה

 

הפליה עקב הורות או הריון-

על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אסור למעביד המעסיק 6 עובדים לפחות, להפלות בין עובדים או דורשי עבודה, בין השאר על רקע היותם הורים או הריון.

הפליה נחשבת גם לקביעת תנאי עבודה חריגים, אך לעומת זאת, ניתן לקבוע תנאים המתחייבים מאופי העבודה.

 

איסור הפלית הורה אב

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, קובע גם כי עובד שהוא אב יהיה זכאי לזכויות בקשר להורות (להיעדר מהעבודה בשל מחלת ילד, יום עבודה מקוצר בשל היות העובדת אם לילד, זכות להשתמש בשירותי מעון שהמעביד מעמיד לרשות ילדי העובדים, השתתפות מעביד בעלות החזקתו של הילדה במעון) אם לפי הסכם במקום העבודה הן ניתנות לעובדת שהיא אם באותו מקום עבודה, וכל זאת בתנאי שבת זוגו לא השתמשה בזכויות אלה, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית.

 

ליצירת קשר עם עו"ד איריס אלמוג, המתמחה בזכויות נשים בהריון- לחץ כאן

Previous Page | Next Page
    

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog | תנאי שימוש | הצהרת פרטיות |
_________________________________
אתר על ידי אתרים ת.ר. בע"מ  |  Site by AtarimTR LTD כניסה