Search  
Friday, December 13, 2019 ..:: עורך דין פלילי » מאמרים » הקמת חברה, דיני חברות ::..   Login

פורטל עורך דין ועוד Lawdinet נועד לאפשר לך, הלקוח, לבחור עורך דין המתאים לך ביותר, על בסיס פרופיל מקצועי מפורט, הכולל תמונה, תחומי התמחות וישובי פעילות !
הפורטל משמש כבמה לפרסום עורכי דין פליליים, אינו ממליץ על עורך דין כזה או אחר, כאשר האחריות המלאה והבלעדית על נכונות ו/או דיוק המידע המפורסם בפורטל
לרבות פרטי עורכי הדין, כל מידע המפורסם מטעמם וזכויות היוצרים בגין תמונות / תיאורים ומאמרים המפורסמים מטעמם, היא של עורכי הדין ושלהם בלבד. עורכי הדין
והם בלבד נושאים באחריות לשירותים המוצעים וניתנים על ידם ולפורטל אין כל אחריות בגינם. פניה לעורך דין תועבר לעורך דין מתאים אחד או יותר.
למידע נוסף יש לעיין בתנאי השימוש.

אתרי משפט:
עורך דין תעבורה, תאונת עבודה, עורך דין משפחה יעקב בלס, משרד חקירות, Sitemap

 מאמרים בדיני חברות Minimize

Current Articles | Categories | Search | Syndication

החזקת מניות בנאמנות  

מאת: עו"ד טל קדש

נאמן המחזיק בזכויות בעלות בנכס הנאמנות נחשב בעלים לכל דבר כלפי כולי עלמא. מכאן שניתן להשתמש בנאמנות כמכשיר להסתרת זכויות בנכסים, על-ידי העברתם לבעלות הנאמן, וזוהי, למעשה, עסקת הנאמנות הקלאסית.

לא אחת, משיקולים עסקיים, ממניעים אישיים ובמטרה להסוות את זהות בעל המניות וזכויותיו, מוסכם כי כבר בעת הקצאת המניות הראשונית יוחזקו כל המניות או חלקן בנאמנות. לעיתים אף במהלך פעילותה העסקית של החברה ומאותם השיקולים מועברות חלק המניות לאחזקת נאמן במטרה לטשטש את זהות בעל המניות והקשר העסקי שלו לחברה

קיראו עוד
הקמת חברה  

מאת: עו"ד יריב קסנר 

חברה בערבון מוגבל מהווה את אחד מסוגי ההתאגדויות (בדומה לשותפות, עמותה וכו') אשר הינה יציר המשפט ומוקנה על ידי חוקי המדינה לשם ניהול עסקים.

חברה מהווה, למעשה, ישות משפטית נפרדת ועצמאית, הכשרה לקבל זכויות ולהתחייב בחובות משפטיות ככל אדם (או תאגיד אחר). החברה נועדה, בין היתר, לשם יצירת חיץ בין הישות המשפטית של בעלי המניות של החברה לבין החברה עצמה כך שניתן יהיה לקיים עסקים שונים באמצעות החברה מבלי שבעלי המניות יתחייבו כלפי צדדים שלישיים בצורה ישירה.

דבר זה מאפשר לבעלי חברה (באמצעות מנהליה) ליטול סיכונים עסקיים סבירים לשם הצלחתה של החברה מבלי לחשוש שסיכונים סבירים אלה ישפיעו לרעה ישירות על כיסם הפרטי ובתנאי שהחברה הוגדרה מראש כמוגבלת בערבות בעלי מניותיה (חברה בע"מ).

קיראו עוד
הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי (ועדת גושן) - הצהרת מנהלים וכתבי הצבעה  

נכתב על ידי שטיינברג, רבינוביץ עורכי דין  
מקור המאמר: http://www.articles.co.il  

בתחילת ינואר 2006, פרסמה הרשות לניירות ערך את דו"ח הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי Corporate Governance בראש הועדה עמד פרופ' זוהר גושן, עו"ד. המלצות הועדה כוללות התייחסות לשישה נושאים עיקריים, כמפורט להלן:

הרכב ועבודת הדירקטוריון,
הרכב ועבודת ועדת הביקורת,
אישור עסקאות עם בעלי שליטה,
יצירת מגנוני בקרה נוספים,
דרישות מגופים מוסדים,
כינון בית משפט מתמחה לדיני חברות ודיני ניירות ערך.

ברשימה זו, נתמקד בדרישת הועדה ליצירת מגנוני בקרה נוספים: הצהרת מנהלים וכתבי הצבעה (Proxy) ונתייחס גם לאופן שבו המליצה הועדה ליישם את הקוד בישראל.
 

קיראו עוד
Previous Page | Next Page
      
 אינדקס נושאים-דיני חברות Minimize
    
עורך דין ועוד- סימן מסחר רשום- Copyright 2006 by Iris Almog   Terms Of Use  Privacy Statement